img

รับสมัครเข้าศึกษา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สมัครได้ที่อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านรายละเอียด
img

ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

มหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา ภูมิภาคอาเซียน
"๓๒ ปี แห่งความภาคภูมิใจ เกียรติคุณวิทยาเขตขอนแก่น สนองงานพระพุทธศาสนาและพันธกิจเพื่อสังคมไทย"

Read More
img

วิสัยทัศน์ของวิทยาเขตขอนแก่น

"จัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน"

Read More

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เป็นแหล่งสร้างบัณฑิตที่มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ดำรงชีวิตอยู่ในพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาสังคมศึกษา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ในกเรียนรู้สังคมศึกษา และนำความรู้ทางพุทธศาสตร์ทางสังคมศึกษามาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศ จัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและวิชาชีพ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มุ่งสร้างบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีภาวะผู้นำ ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการบริหารงานภาครัฐให้แก่นิสิต โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์การบริหาร โดยเฉพาะความรู้ทางการบริหาร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสัมพันธ์

สาขาวิชานิติศาสตร์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้กฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพทางกฎหมายได้