ข้อมูลเกี่ยวกับ มจร สมัครเข้าศึกษาต่อ วิจัยและนวัตกรรม e-Book หอพุทธศิลป์ หอจดหมายเหตุ ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เกษตรวิถีพุทธ ฟังวิทยุพระพุทธศาสนา 101.75 MHz สายด่วนถึงรองธิการบดี
img
img

สมัครออนไลน์ คลิกปุ่มด้านล่างนี้

 สมัครเรียน ป.ตรี   สมัครเรียน ป.โท/เอก
img
img

MCU Buddhist Learning Community

แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติ แหล่งกราบไหว้บูชา สักการะ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับคนทุกเพศ ทุกวัยมากยิ่งขึ้น จะขยายงานไปหลายๆส่วนเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

img

MCU Buddhist Academic Services

บริการวิชาการแก่สังคม ให้ประสานสอดคล้องกันเพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาให้มีศักยภาพและเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจและสังคม

Read More
img

MCU Buddhist Innovation for social and mental development

พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและจิตใจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Read More
 • กระทรวงการอุดมศึกษา
 • กระทรวงศึกษา
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • เนติบัณฑิตยสภา
 • ระบบค้นหาคุณวุฒิ
 • กยศ.
 • e-Meeting
 • กองวิชาการ
 • สำนักงานพระสอนศีลธรรม

อ่านข่าวทั้งหมด    

ปฏิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี รายการ เวลา สถานที่
๒๙ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๒๕๖๓ พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป มจร วิทยาเขตขอนแก่น
๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๒๔ มี.ค. - ๖ เม.ย. ๒๕๖๓ สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป มจร วิทยาเขตขอนแก่น