สายด่วนรองอธิการบดีฯ
img
img

"เราไม่ได้สร้างมหาจุฬา
เพื่อประโยชน์ชาวมหาจุฬาเท่านั้น
แต่เราสร้างมหาจุฬา
เพื่อประโยชน์ของชาวโลก"

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A., Ph.D.)
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

img

MCU Buddhist Learning Community

แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติ แหล่งกราบไหว้บูชา สักการะ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับคนทุกเพศ ทุกวัยมากยิ่งขึ้น จะขยายงานไปหลายๆส่วนเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

img

MCU Buddhist Academic Services

บริการวิชาการแก่สังคม ให้ประสานสอดคล้องกันเพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาให้มีศักยภาพและเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจและสังคม

Read More
img

MCU Buddhist Innovation for social and mental development

พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและจิตใจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Read More
  • บริการต่างๆ
  • ทะเบียนนิสิต
  • ห้องสมุด มจร
  • e-Learning
  • e-Book
  • e-Meeting
  • e-Testing

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

อ่านข่าวทั้งหมด    

ปฏิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี รายการ เวลา สถานที่
๒๙ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๒๕๖๓ พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป มจร วิทยาเขตขอนแก่น
๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ การแข่งขันกีฬานิสิตมหาจุฬาฯ อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์