สายด่วนรองอธิการบดีฯ
img

"เราไม่ได้สร้างมหาจุฬา
เพื่อประโยชน์ชาวมหาจุฬาเท่านั้น
แต่เราสร้างมหาจุฬา
เพื่อประโยชน์ของชาวโลก"

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A., Ph.D.)
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

img

MCU Buddhist Learning Community

แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติ แหล่งกราบไหว้บูชา สักการะ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับคนทุกเพศ ทุกวัยมากยิ่งขึ้น จะขยายงานไปหลายๆส่วนเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

img

MCU Buddhist Academic Services

บริการวิชาการแก่สังคม ให้ประสานสอดคล้องกันเพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาให้มีศักยภาพและเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจและสังคม

Read More
img

MCU Buddhist Innovation for social and mental development

พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและจิตใจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Read More
  • บริการต่างๆ
  • ทะเบียนนิสิต
  • ห้องสมุด มจร
  • e-Learning
  • e-Book
  • e-Meeting
  • e-Testing

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

อ่านข่าวทั้งหมด    

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เป็นแหล่งสร้างบัณฑิตที่มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ดำรงชีวิตอยู่ในพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาสังคมศึกษา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ในกเรียนรู้สังคมศึกษา และนำความรู้ทางพุทธศาสตร์ทางสังคมศึกษามาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศ จัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและวิชาชีพ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

มุ่งสร้างบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีภาวะผู้นำ ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการบริหารงานภาครัฐให้แก่นิสิต โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์การบริหาร โดยเฉพาะความรู้ทางการบริหาร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสัมพันธ์

สาขาวิชานิติศาสตร์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้กฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพทางกฎหมายได้