ข้อมูลเกี่ยวกับ มจร สายด่วนถึงรองธิการบดี การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การสืบค้น ผลงานทางวิชาการบุคลากร สำนักงานพระสอนศีลธรรม ทำเนียบศิษย์เก่า
img
img
img
img
img
img
img

MCU Buddhist Learning Community

แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติ แหล่งกราบไหว้บูชา สักการะ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับคนทุกเพศ ทุกวัยมากยิ่งขึ้น จะขยายงานไปหลายๆส่วนเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

img

MCU Buddhist Academic Services

บริการวิชาการแก่สังคม ให้ประสานสอดคล้องกันเพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาให้มีศักยภาพและเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจและสังคม

Read More
img

MCU Buddhist Innovation for social and mental development

พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและจิตใจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Read More
 

Author Site Reviewresults


  • สำนักนายก
  • กระทรวงการอุดมศึกษา
  • หอสมุดรัฐสภา
  • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  • Library of Congress
  • เครือข่ายห้องสมุดนานาชาติ
  • เครือขายห้องสมุดแห่งประเทศไทย (thailis)
  • ค้นหาวารสาร
  • สิ่งพิมพ์หายาก
  • ฟังวิทยุพระพุทธศาสนา 101.75 MHz

อ่านข่าวทั้งหมด