ข้อมูลเกี่ยวกับ มจร สายด่วนถึงรองธิการบดี การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การสืบค้น ผลงานทางวิชาการบุคลากร สำนักงานพระสอนศีลธรรม ทำเนียบศิษย์เก่า
img
img
img
img
img

สมัครออนไลน์ คลิกปุ่มด้านล่างนี้

 สมัครเรียน ป.ตรี   สมัครเรียน ป.โท/เอก
img
img
img

MCU Buddhist Learning Community

แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติ แหล่งกราบไหว้บูชา สักการะ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับคนทุกเพศ ทุกวัยมากยิ่งขึ้น จะขยายงานไปหลายๆส่วนเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

img

MCU Buddhist Academic Services

บริการวิชาการแก่สังคม ให้ประสานสอดคล้องกันเพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาให้มีศักยภาพและเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจและสังคม

Read More
img

MCU Buddhist Innovation for social and mental development

พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและจิตใจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Read More
 

Author Site Reviewresults


  • สำนักนายก
  • กระทรวงการอุดมศึกษา
  • หอสมุดรัฐสภา
  • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  • Library of Congress
  • เครือข่ายห้องสมุดนานาชาติ
  • เครือขายห้องสมุดแห่งประเทศไทย (thailis)
  • e-Meeting
  • ฟังวิทยุพระพุทธศาสนา 101.75 MHz

อ่านข่าวทั้งหมด