ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอดีตและปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัย

ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๔๙๐ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๕๓๐ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร) พ.ศ. ๒๕๐๓ พ.ศ. ๒๕๒๓ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) พ.ศ. ๒๕๒๓ พ.ศ. ๒๕๓๒ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๗ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) พ.ศ. ๒๕๔๗ ปัจจุบัน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

เลขาธิการ/อธิการบดี

ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พ.ศ. ๒๕๐๖ พ.ศ. - วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๑ วัดสามพระยา
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) พ.ศ. ๒๔๙๑ พ.ศ. ๒๔๙๖ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก) พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๕๒๙ วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก
พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) พ.ศ. ๒๕๒๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบัน วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ