ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย


พระพิมลธรรม
(ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖)
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๔

พระพิมลธรรม
(อาจ อาสภมหาเถร ป.ธ.๘)
พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๐๓

พระธรรมปัญญาบดี
(สวัสดิ์ กิตฺติมหาเถร ป.ธ. ๕)
พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๒๓

สมเด็จพระพุฒาจารย์
(อาจ อาสภมหาเถร ป.ธ.๘)
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๒

พระสุเมธาธิบดี
(บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ ป.ธ.๘)
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๗

พระธรรมปัญญาบดี
(พีร์ สุชาโต ป.ธ.๔, M.A.)
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน

เลขาธิการและรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


สมเด็จพระพุฒาจารย์
(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)
พ.ศ. ๒๕๐๖

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ประยุทธ์ ปยุตฺตมหาเถร ป.ธ.๙, พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๑๗

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.๙)
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑

สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร ป.ธ.๙)
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๖

พระธรรมวรนายก
(สมบูรณ์ จนฺทโก ป.ธ.๖)
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๒๙

พระราชรัตนโมลี
(นคร เขมปาลี ป.ธ.๖, Ph.D.)
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๐

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,พธ.บ., M.A., Ph.D. )
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๖๑

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.)
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน