สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี รายการ เวลา สถานที่
๔ - ๖ ก.ค. ๒๕๖๓ วันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา - -

สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี รายการ เวลา สถานที่
๑๗ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ การเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ/บัณฑิต) ๐๙.๐๐ น. มจร ขอนแก่น
๘ - ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ นิสิตทุกชั้นปีลงทะเบียนชำระเงินค่าเทอม
(ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ/บัณฑิต)
๐๙.๐๐ น. มจร ขอนแก่น

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี รายการ เวลา สถานที่
๕ - ๖ ก.ย. ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมประกวดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม เนื่องในพิธีบําเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนะมงคล พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ปธ.๙)
โดยมีกิจกรรมการประกวดดังนี้
- การร่วมสวดมนต์แปล สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
- การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญ์ สำหรับเยาวชน
- การขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน สำหรับประชาชนทั่วไป
๐๘.๓๐ น. มจร ขอนแก่น
.