สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี รายการ เวลา สถานที่
๔ - ๖ ก.ค. ๒๕๖๓ วันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา - -

สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี รายการ เวลา สถานที่
๑๗ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ การเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ/บัณฑิต) ๐๙.๐๐ น. มจร ขอนแก่น
๘ - ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ นิสิตทุกชั้นปีลงทะเบียนชำระเงินค่าเทอม
(ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ/บัณฑิต)
๐๙.๐๐ น. มจร ขอนแก่น

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

วัน/เดือน/ปี รายการ เวลา สถานที่
๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓ สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ น. มจร ขอนแก่น
๘ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ (ภาคปกติ)
๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ (ภาคสมทบ)
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่ ๑) นิสิตทุกชั้นปีลงทะเบียนชำระเงินค่าเทอม (ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ/บัณฑิต) ๐๙.๐๐ น. มจร ขอนแก่น
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ (ภาคปกติ )
๑๓ มิ.ย.๖๓ (ภาคสมทบ)
เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น. มจร ขอนแก่น