หลักสูตร พระพุทธศาสนา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Buddhist Studies)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Buddhist Studies)

เกี่ยวกับหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านพระพุทธศาสนา เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ สามารถนำความรู้ด้านพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แขนงต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง สังคมประเทศชาติและปรับศักยภาพความรู้ความสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์

: http://www.mcukk.com/buddhism/
<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา ติดต่อ
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ดร. พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
พธ.ม. (บาลี)
พธ.บ. (สังคมศึกษา)
ป.ธ.๙
๐๘๑-๖๓๔๙-๖๑๒
พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ. ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาบาลีและสันสกฤต)
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ป.ธ.๙
๐๘๑-๗๑๗๐-๔๗๗
พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต พธ.ม. (พระพุทธศาสนา
พธ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ป.ธ.๙
๐๙๒-๕๕๒๖-๔๒๖
นายอดุลย์ หลานวงศ์ พธ.ม. (ธรรมนิเทศ)
ป.ธ.๙
๐๘๒-๘๙๒๘-๗๙๗

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

๑  เป็นพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป
๒  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรอื่น  ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๓  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ
๔ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม
๕ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย

การรับสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ แผ่น
๓ หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น
๕ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
๖ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ

สถานที่รับสมัคร

๑ ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ
๒ สมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/Admission62/

วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๒ สอบข้อเขียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
สอบวัดความรู้ทั่วไป และ สอบความรู้เฉพาะด้าน เวลา ๐๘.๓๐–๑๑.๓๐ น.
๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

ภาคปกติ/ภาคสมทบ ปฐมนิเทศ วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา สามารถสอบเข้าทางานราชการในตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต หรือทำงานในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา โดยสามารถเข้าทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้
๑. บุคลากรทางการศึกษา
๒. นักวิชาการศาสนา
๓. อนุศาสนาจารย์
๔. กรมราชทัณฑ์
๕. กรมสุขภาพจิต
๖. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร
๗. สังคมสงเคราะห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ