หลักสูตร ปรัชญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ. (ปรัชญา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Philosophy)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Philosophy)

เกี่ยวกับหลักสูตร

๑.๑. ปรัชญา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มุ่งให้ความรู้และความเข้าใจทฤษฎีของปรัชญาสร้างบัณฑิตที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล สามารถนำความรู้ทางปรัชญาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและสังคมได้
๑.๒. ความสำคัญ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เป็นแหล่งสร้างบัณฑิตที่มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ดำรงชีวิตอยู่ในพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ตลอดทั้งสามารถใช้องค์ความรู้ทางปรัชญา ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
๑.๓. วัตถุประสงค์
๑.๓.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในปรัชญาสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านปรัชญาทั้งตะวันออกและตะวันตกได้อย่างแตกฉาน
๑.๓.๒ เพื่อผลิตบัณฑิต ให้สามารถนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับศาสตร์สมัยใหม่ในการพัฒนาชีวิตและสังคม
๑.๓.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา

เว็บไซต์

: http://www.mcukk.com/baphilosophy/


<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา ติดต่อ
พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. พธ.ด. (พุทธศาสนา)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
พธ.บ. (ปรัชญา)
๐๙๙-๔๖๔๖-๑๕๒
พระมหาปพน กตสาโร M.A. (Philosophy)
พธ.บ. (ปรัชญา)
๐๘๖-๓๖๒๒-๔๕๘
ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ พธ.ด. (ปรัชญา)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
พธ.บ. (ปรัชญา)
๐๘๑-๙๗๔๒-๗๗๗
พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร. พธ.ด. (พุทธศาสนา)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
พธ.บ. (ปรัชญา)
๐๙๘-๑๖๘๘-๘๖๔
พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. Ph.D (Philosophy)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
พธ.บ. (ปรัชญา)
๐๙๔-๒๙๐๖-๙๐๗

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

๑.๕.๑ เป็นพระภิกษุสามเณร และ บุคคลทั่วไป
๑.๕.๒ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือ ได้รับประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๑.๕.๓ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วไป รวมถึงจากโรงเรียนการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๑.๕.๔ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย

การรับสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ แผ่น
๓ หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น
๕ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
๖ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ

สถานที่รับสมัคร

๑ ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ
๒ สมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/Admission62/

วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๒ สอบข้อเขียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
สอบวัดความรู้ทั่วไป และ สอบความรู้เฉพาะด้าน เวลา ๐๘.๓๐–๑๑.๓๐ น.
๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

ภาคปกติ/ภาคสมทบ ปฐมนิเทศ วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

แนวทางการประกอบอาชีพ

อัตลักษณ์และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   สาขาวิชา ปรัชญา เป็นศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการผลิตบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนและเป็นศาสตร์ที่ยกระดับบัณฑิตให้เป็นประชาชนคุณภาพของประเทศ โดยมีอัตลักษณ์สำคัญคือรู้จักใช้เหตุใช้ผลในการดำเนินชีวิต และเป็นบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านการบริการสังคม (service mind) และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมจนกลายเป็นผู้คอยกระตุ้นเตือนสังคมให้อยู่ในร่องรอยแห่งเหตุผล
   ปัจจุบัน สังคมไทยกำลังจะก้าวไปสู่ สังคมแห่งเหตุผล ซึ่งมีความใกล้เคียงกับอัตลักษณะของบัณฑิตทางปรัชญา บวกกับลักษณะคนไทยที่มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีจิตใจโอบอ้อมอารีอยู่แล้ว ปรัชญา จึงเป็นศาสตร์สาขาที่เหมาะกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับนานาอารยประเทศ บัณฑิตทางปรัชญา หากมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชน สามารถเข้ารับการคัดเลือกในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งต่างๆ ที่สุดจะกลายเป็นบุคลากรสำคัญขององค์กร ดังนี้
๑) เป็นบุคลากรทางการศึกษา
๒) เป็นนักวิชาการด้านปรัชญา/ศาสนา
๓) เป็นอนุศาสนาจารย์
๔) เป็นพนักงานกรมราชทัณฑ์
๕) เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร
๖) เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม
๗) เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา
๘) เป็นพนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ