หลักสูตร สังคมศึกษา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies
ชื่อย่อภาษาไทย : ค.บ. (สังคมศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Social Studies)

เกี่ยวกับหลักสูตร

ผู้ที่จบสาขาวิชาสังคมศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพครูและสอบทำงานราชการในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หรือทำงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทำงานหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้
๑) บรรจุครูผู้ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา และวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒) ครูสอนวิชาสังคมศึกษาทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
๓) อาชีพด้านการบริการสังคมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
๔) อาชีพเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม/สังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๕) มีศักด์และสิทธิ์ ในปริญญาตามกฎหมายทุกประการ

เว็บไซต์

http://www.mcukk.com/soc/
<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา ตำแหน่ง
ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช ค.บ.(การประถมศึกษา)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอบ ดีสวนโคก พธ.บ.(มนุษยสงเคราะห์ศาสตร์)
M.A.(Ancient Hist&Arehaeo)
ดร.สุภาพร บัวช่วย คบ.(ภาษาไทย)
กศ.ม.(สังคมศึกษา)
Ph.D (Soc.Sc)
ดร.สิทธิพล เวียงธรรม พธ.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.ม.(สังคมศึกษา)
ปร.ด.(สังคมศึกษา)
อาจารย์บุญส่ง นาแสวง กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.ม.(สังคมศึกษา)

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

๑. ผู้สมัครที่เป็นพระภิกษุ/สามเณร
- ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี จบเปรียญธรรม ๓ ประโยค
๒. ผู้สมัครที่เป็นคฤหัสถ์
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

การรับสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ แผ่น
๓ หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น
๕ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
๖ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ

สถานที่รับสมัคร

๑ ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ
๒ สมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/Admission62/

วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๒ สอบข้อเขียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
สอบวัดความรู้ทั่วไป และ สอบความรู้เฉพาะด้าน เวลา ๐๘.๓๐–๑๑.๓๐ น.
๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

ภาคปกติ/ภาคสมทบ ปฐมนิเทศ วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

แนวทางการประกอบอาชีพ

ครุศาสตร์ สร้างครู
ครู สร้างคน
คน สร้างชาติ
พุทธศาสตร์ สร้างคนดีมีศีลธรรม