หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A.

เกี่ยวกับหลักสูตร

๑.๑. ปรัชญาและความสำคัญ
มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปิ่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม ใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาดำเนินชีวิต มีภาวะผู้นำ ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา มีจิตอาสาและการเสียสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมขน สงคม ประเทศ และประชาคม อาเซียน
๑.๒. วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารตามหลักทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่
๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ความรู้ทางด้านการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง คณะสงฆ์ องค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม
๑.๒.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ทางด้านการบริหารไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

เว็บไซต์

: http://www.mcukk.com/pba/
<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
๒. เป็นพระภิกษุสามเณร
๓. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือหรือ
๔. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ
๕. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม
๖. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต


การรับสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ แผ่น
๓ หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น
๕ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
๖ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ

สถานที่รับสมัคร

๑ ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ
๒ สมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/Admission62/

วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๒ สอบข้อเขียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
สอบวัดความรู้ทั่วไป และ สอบความรู้เฉพาะด้าน เวลา ๐๘.๓๐–๑๑.๓๐ น.
๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

ภาคปกติ/ภาคสมทบ ปฐมนิเทศ วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

แนวทางการประกอบอาชีพ

๑. เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ.และอื่นๆ
๒. เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจ
๔. เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
๕. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ