หลักสูตร นิติศาสตร์

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B

เกี่ยวกับหลักสูตร

เปิดสอนภาคปกติและภาคบัณฑิต
๑. ภาคปกติ หลักสูตร ๔ ปี จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๒. ภาคบัณฑิต หลักสูตร ๒ ปีครึ่ง จัดการเรียนการสอน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

เว็บไซต์

: http://www.mcukk.com/law/
<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

ภาคปกติ หลักสูตร ๔ ปี (สำหรับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป)
๑) สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป หรือ
๒) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของสถาบันการศึกษาทั่วไป หรือ
๓) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
๔) เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
ภาคบัณฑิต หลักสูตร ๒ ปีครึ่ง (สำหรับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป)
๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่สมัครสามารถสมัครสอบได้) ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานที่แสดงอย่างครบถ้วนในวันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต หรือ
๒. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ
๓. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย

การรับสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ แผ่น
๓ หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น
๕ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
๖ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ

สถานที่รับสมัคร

๑ ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ
๒ สมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/Admission62/

วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๒ สอบข้อเขียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
สอบวัดความรู้ทั่วไป และ สอบความรู้เฉพาะด้าน เวลา ๐๘.๓๐–๑๑.๓๐ น.
๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

ภาคปกติ/ภาคสมทบ ปฐมนิเทศ วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ที่จบสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถที่จะดำรงสมณเพศหรือดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส พระสังฆาธิการได้ และสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ
๑) ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
๒) ข้าราชการตำรวจ
๓) ทนายความ
๔) นิติกรในส่วนงานของภาครัฐ
๕) ที่ปรึกษากฎหมาย
๖) พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
๗) นักวิชาการหรือนักวิจัยด้ายกฎหมาย
๘) อัยการ
๙) ผู้พิพากษา
๑๐) อาจารย์สาขานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
๑๑) อาชีพอื่นๆ