หลักสูตร การสอนภาษาไทย

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การสอนภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Thai Language)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Thai Language)

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เป็นแหล่งสร้างบัณฑิตที่ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และจิตสำนึกในการบริการ และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
๑. ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และจิตสำนึกในการบริการ และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาไทย
๒.๒ มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี
๒.๓ สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยได้อย่างต่อเนื่อง
๒.๔ สามารถนำความรู้ทางภาษาไทยไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕ เป็นผู้นำด้านการสอนภาษาไทยที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม
๒.๖ มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๗ มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม

เว็บไซต์

: http://www.mcukk.com/thai/
<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา ตำแหน่ง เบอร์โทร
พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร. ปร.ด. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ไทยคดี)
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)
ประธานหลักสูตร ๐๘๗-๘๖๕๕๕๑๔
ผศ,ดร.พรสวรรค์ สุวรรรธาดา ปร.ด.(ภาษาไทย)
กศ.ม. (การสอนภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์ประจำหลักสูตร ๐๘๓-๙๕๑๕๙๓๕
พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก ศศ.ม. (ภาษาไทย)
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)
อาจารย์ประจำหลักสูตร ๐๙๐-๘๙๔๐๓๐๕
อาจารย์นิพนธ์ เหลาหา ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
อาจารย์ประจำหลักสูตร ๐๘๓-๑๕๑๒๒๖๖
อาจารย์ณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ประจำหลักสูตร ๐๘๐-๔๐๘๑๕๙๓
พระรชต กตปุญโญ พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
อาจารย์ประจำหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร ๐๖๔-๓๒๓๓๔๕๖
นายอภิรัตน์ เวียงสีมา พธ.บ.(การสอนภาษาไทย) ผู้ประสานงานหลักสูตร ๐๘๐-๗๖๕๖๔๗๖

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

๖.๑ เป็นพระภิกษุสามเณร หรือคุหัสถ์ชาย-หญิง
๖.๒ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๖.๓ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ
๖.๔ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม
๖.๕ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
๖.๖ นักเรียนโควตาต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้ภาษาไทยได้ดี(มีเกียรติบัตรรับรอง)
๖.๗ นักเรียนโควตามีเกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป (นำ Portfolio มาพร้อม)

การรับสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ แผ่น
๓ หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น
๕ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
๖ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ

สถานที่รับสมัคร

๑ ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ
๒ สมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/Admission62/

วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๒ สอบข้อเขียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
สอบวัดความรู้ทั่วไป และ สอบความรู้เฉพาะด้าน เวลา ๐๘.๓๐–๑๑.๓๐ น.
๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

ภาคปกติ/ภาคสมทบ ปฐมนิเทศ วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

แนวทางการประกอบอาชีพ