หลักสูตร ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ (ไทย) : พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A.(English)

เกี่ยวกับหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นส่งเสริมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถศึกษาหาความรู้ด้านอื่นๆ ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
ความสำคัญของหลักสูตร
ความสำคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารระหว่างคนต่างวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการทูต ธุรกิจ การเมือง สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการอยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติสุขแบบยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์

: http://www.mcukk.com/eng/
<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา ตำแหน่ง
พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ M.A.(Linguistics)
พธ.บ. (อังกฤษ)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ Ph.D.(English) M.A.(English)
พธ.บ.(อังกฤษ)
พระมหาประกาศ อาภากโร M.A.(English)
พธ.บ.(อังกฤษ)
พระมหาวรกาญจน์ มหาปุญฺโญ ศศม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร ศศ.ม.(อังกฤษ) เลขานุการประจำหลักสูตร
Phra Tuyen Tren ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร
รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร Ph.D.(English)
M.A.(English)
M.A.(Art Criticism) ฃ
B.A.(English
อาจารย์ชยัน บุญพิโย M.A.(Englis)
พธ.บ.(อังกฤษ)
ศศ.บ (อังกฤษ)
ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร
Mr. Frank Solzer อาจารย์พิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค หรือสำเร็จาการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญ หรือ
๓) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของสถาบันการศึกษาทั่วไป
๔) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม
๕) เป็นผู้ที่มีร่างกายเเข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการศึกษาสถาบันอื่น

การรับสมัคร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑ ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑ ป. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
๒ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ แผ่น
๓ หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ แผ่น
๕ รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
๖ ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ

สถานที่รับสมัคร

๑ ห้องกลุ่มทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๑๑๑๖๗๓ คุณรพีพร มณีวรรณ
๒ สมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://kk.mcu.ac.th/Admission62/

วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา)

๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๒ สอบข้อเขียน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
สอบวัดความรู้ทั่วไป และ สอบความรู้เฉพาะด้าน เวลา ๐๘.๓๐–๑๑.๓๐ น.
๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

ภาคปกติ/ภาคสมทบ ปฐมนิเทศ วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆทั่งรัฐและเอกชน เช่น มัคคุเทศก์ (Guide), นักแปล, ล่าม (Interpreter), พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Steward or Air Hostess) เป็นต้น