กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒