กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

กำหนดการสอบภาคปกติ
กำหนดการสอบภาคสมทบ