ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง การฝึกซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

เรื่อง การสั่งจองชุดครุยสำหรับรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและซ้อมรับปริญญาบัตร สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๓

การขอจบการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดคำร้อง