ระบบการรับสมัครออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการพี่ชวนน้องมาเรียนมอชมพู

นิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาทและค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท รวม ๓๐๐ บาท รับ ๒๗๕ อัตรา

ดูรายละเอียด

โครงการเพชรดอกอโศก

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาทและค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท รวม ๓๐๐ บาท รับ ๑๓๐ อัตรา

ดูรายละเอียด

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งศาสนทายาท

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาทและค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท รวม ๓๐๐ บาท รับ ๖๕ อัตรา

ดูรายละเอียด

โดยใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตามอชมพู

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีสิทธิได้เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับ ๑๓๕ อัตรา

ดูรายละเอียดรายชื่อผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก    ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าศึกษาต่อ