ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เขียนใบสมัครออนไลน์

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้แสดงความประสงค์สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต - ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แจ้งการชำระเงิน

หลังจากกรอกใบแสดงความประสงค์สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครระดับปริญญาโทจำนวน 400 บาท และระดับปริญญาเอก จำนวน 700 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารธหารไทย สาขาแฟรี่พลาซ่าขอนแก่น เลขที่บัญชี 464-2-17016-3