ระบบการรับสมัครออนไลน์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)

รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รับ ๒๗๕ อัตรา

ดูรายละเอียด

โครงการเพชรดอกอโศก

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท รับ ๑๓๐ อัตรา

ดูรายละเอียด

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งศาสนทายาท

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท รับ ๖๕ อัตรา

ดูรายละเอียด

โดยใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตามอชมพู

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีสิทธิได้เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รับ ๑๓๕ อัตรา

ดูรายละเอียด

โครงการผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรม

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ จะได้เป็นสมาชิกวงโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์ รับ ๑๕ อัตรา

ดูรายละเอียดรายชื่อผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก    ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าศึกษาต่อ