Logo

มจร วิทยาเขตขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นี้

สถานที่รับสมัคร

จังหวัดขอนแก่น ๑. ห้องฝ่ายทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐–๔๓๒๘–๓๕๔๖, ๐–๔๓๒๘–๓๕๔๗ , http://kk.mcu.ac.th ๒. อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วัดธาตุ (พระอารามหลวง) ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๓๓๒-๐๘๕๐
จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ โทร.๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ โทรสาร ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗
จังหวัดมหาสารคาม หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามวัดอภิสิทธิ์ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทร.๐-๔๓๗๑-๒๕๒๘
วิทยาลัยสงฆ์เลย เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๑๐๐ โทร. ๐-๔๒๘๐-๑๒๐๓ โทรสาร ๐-๔๒๘๐-๑๒๖๘
สถานที่สอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
หลังจากกรอกใบแสดงความประสงค์สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธหารไทย แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น 464-2-17016-3

แล้วให้ส่งภาพสำเนาใบโอนเงินพร้อมรายละเอียดการสมัครของท่านส่งได้ที่ ปุ่ม แจ้งการชำระค่าสมัครด้านล่างนี้

แจ้งการชำระเงิน ตรวจสอบการชำระเงิน

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กลับ

แจ้งการชำระเงิน

กลับ

ตรวจสอบการชำระเงิน

กลับ