Logo

บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตขอนแก่น

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันนี้ ถึง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นี้
== > ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ

สถานที่รับสมัคร

จังหวัดขอนแก่น สมัครเรียนด้วยตนเอง (๑) สำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ห้อง ๑๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น หรือ (๒) สำนักงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ติดต่อสอบถาม
๑) พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. เลขานุการบัณฑิตศึกษา โทร.088 7474927
๒) พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. เลขานุการฯพุทธบริหารการศึกษา โทร.085 4599365
๓) ดร.สมควร นามสีฐาน เลขานุการฯ การสอนสังคมศึกษา โทร 081 5740947
๔) ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น เลขานุการฯ ปรัชญา 081 7088595
๕) นายอดุลย์ หลานวงศ์ ผู้ประสานงานหลักสูตรพระพุทธศาสนา โทร. 082 892 8797
๖) นางสาวสุกาญดา เทนอิสระ เจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตศึกษา โทร. 091 863 0846
สถานที่สอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (รายละเอียด เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ติดตามได้ ๒ ช่องทาง (๑) ทางเว็บไซท์ http://kk.mcu.ac.th/ (๒) Facebook : ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น)

กำหนดการ

๑ ก.พ. – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สอบข้อเขียน
- ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. - สอบวัดความรู้เฉพาะสาขา
- ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
(สอบเฉพาะผู้ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ)
๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ สอบสัมภาษณ์
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
๑๖ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปิดเรียน(ภาคปกติ)
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปิดเรียน(ภาคสมทบ)
หลังจากกรอกใบแสดงความประสงค์สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครระดับปริญญาโทจำนวน 400 บาท และระดับปริญญาเอก จำนวน 700 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธหารไทย แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น 464-2-17016-3

แล้วแจ้งการชำระค่าสมัครด้านล่างนี้

แจ้งการชำระเงิน ตรวจสอบการชำระเงิน

กลับ

แจ้งการชำระเงิน

กลับ

ตรวจสอบการชำระเงิน

กลับ