ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้


สถานที่รับสมัคร

จังหวัดขอนแก่น สมัครเรียนด้วยตนเอง (๑) สำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ห้อง ๑๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น หรือ (๒) สำนักงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑กุมภาพันธ์ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ติดต่อสอบถาม
๑) พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. เลขานุการบัณฑิตศึกษา โทร.088 7474927
๒) พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร. เลขานุการฯพุทธบริหารการศึกษา โทร.085 4599365
๓) ดร.สมควร นามสีฐาน เลขานุการฯ การสอนสังคมศึกษา โทร 081 5740947
๔) ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น เลขานุการฯ ปรัชญา 081 7088595
๕) พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ-ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา โทร. 092 5526426
สถานที่สอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (รายละเอียด เช่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ,เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ติดตามได้ ๒ ช่องทาง (๑) ทางเว็บไซท์ http://kk.mcu.ac.th/ (๒) Facebook : ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น)

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

๑ ก.พ. – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน(ป.โท)
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน(ป.เอก)
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบข้อเขียน(ป.โท-เอก)
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบสัมภาษณ์ (ป.โท)
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบสัมภาษณ์ (ป.เอก)
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
๒๓ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปิดเรียน(ภาคสมทบ)
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปิดเรียน(ภาคปกติ)