เศรษฐกิจพอเพียง ร้อย แก่น สาร สินธุ์

ชุดความรู้จากการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

① ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

รายละเอียด

② มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น

นายผอง เกตพิบูลย์ ที่อยู่ 83 หมู่ 7 บ้านโนนพริก ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

รายละเอียด

③ ปราชญ์ชาวบ้าน

นายบุญเต็ม ชัยลา ที่อยู่ 68 หมู่ 4 บ้านดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330

รายละเอียด

④ คนรุ่นใหม่กับไร่พอเพียง “วรรณพรรณ ฟาร์ม”

คุณปรีชา หงอกสีมา ที่อยู่ 96 หมู่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240

รายละเอียด

⑤ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ

นายบุญถม ทาปุ๋ย ที่อยู่ 71 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 โทรศัพท์ 089-575-8201

รายละเอียด

⑥ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนสวรรค์

นายหนูกาล วิรุณละพันธ์ ที่อยู่ 32 หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330 โทรศัพท์ 087-234-5936

รายละเอียด

⑦ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน

นายคำพันธ์ เหล่าวงษี ที่อยู่ 43 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด

⑧ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน

นายอดิศร เหล่าสะพาน ที่อยู่ 25 หมู่13 บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

รายละเอียด

⑨ ศูนย์เรียนรู้ศรีเนตรพัฒนา

นายกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์ ที่อยู่ 52 หมู่ที่ 3 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160

รายละเอียด

⑩ ศูนย์เรียนรู้ พออยู่ พอกิน พอเพียง

นายคำสิงห์ มาลาหอม ที่อยู่ 42 หมู่ที่ 10 บ้านหญ้าขาวพัฒนา ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

รายละเอียด

⑪ ศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตรชุมชน

นายจันทร์ นาชัยดุลย์ ที่อยู่ 117 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130

รายละเอียด

⑫ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดป่านาคำ

พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย ที่อยู่ 240 หมู่ที่ 6 วัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

รายละเอียด

⑬ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นภูมิไท

นายสุภัทรชัย หันจรัส ที่อยู่ 20 หมู่ที่ 14 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210

รายละเอียด

⑭ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์

นายเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ โทรศัพท์ 083-599-8109 Facebook: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์

รายละเอียด

⑮ ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านเชียงงาม

นายทองอินทร์ ภูมิช่อ ที่อยู่ 163 หมู่ที่ 22 บ้านเชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

รายละเอียด

⑯ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชุมขนบ้านโหมน

นางสาวสมจันทร์ ดอนสินพูล ที่อยู่ 138 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

รายละเอียด

⑰ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

นายถนอม เหล็กศรี ที่อยู่ 64 หมู่ที่ 2 บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

รายละเอียด

⑱ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน

นายทอง สิงห์สุขุม ที่อยู่ 117 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45210

รายละเอียด

⑲ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

นายวีระยุทธ สุวัฒน์ ที่อยู่ 135 หมู่ที่ 6 บ้านสำราญ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

รายละเอียด

⑳ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

นายวิชัย ทวินันท์ ที่อยู่ 228 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220

รายละเอียด