ดาวน์โหลด

เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ร้อย แก่น สาร สินธุ์

หนังสือ พุทธเกษตร

- ชุดความรู้จากการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2561 จำนวน 500 เล่ม
บรรณาธิการ : พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
กองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล , จารุวรรณ ประวันเน
ศิลปกรรม/รูปเล่ม : ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล
ออกแบบปก : จารุวรรณ ประวันเน
ภาพ : วัชรพงษ์ ผาบจันดา , จารุวรรณ ประวันเน

>> download
มีผู้ Download แล้วจำนวน : 143 ครั้ง

ติดต่อเรา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
043-283546-7