ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ก่อตั้งโดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ มุ่งตอบสนองในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเน้นให้เกษตรกรลดการทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่มุ่งตอบสนองแต่เรื่องของกำไร แล้วหันมาทำเกษตรเชิงพุทธที่มุ่งตอบสนองต่อการคิดถึงส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น แบ่งปันผลผลิตซึ่งกันและกันอย่างเอื้ออาทร และฟื้นฟูความเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่นให้กลับมามั่นคงเช่นเดิม เพื่อทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและถาวร โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน หน่วยงานราชการ และคณะสงฆ์ในพื้นที่ โดยปัจจุบันได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามฤดูกาล เช่น ฤดูฝน จัดกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกธรรม นำสู่วิถีพอเพียง” ฤดูหนาว ช่วงเก็บผลผลิต จัดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว” เป็นต้น

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการการเสริมสร้างสุขภาวะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระพุทธศาสนา

1. นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้เข้าชม

2. จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับ “ศาสตร์พระราชา” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. กิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกธรรม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”