มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้
     ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ด้วยพื้นฐานของหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร และบุคคลาทั่วไปเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้


สถานที่รับสมัคร

จังหวัดขอนแก่น ๑. ห้องฝ่ายทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ ๓๐ ม.๑ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐–๔๓๒๘–๓๕๔๖, ๐–๔๓๒๘–๓๕๔๗ , http://kk.mcu.ac.th
๒. อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วัดธาตุ (พระอารามหลวง) ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๐-๔๓๓๒-๐๘๕๐
จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ โทร.๐-๔๓๕๖-๙๕๑๗ โทรสาร ๐-๔๓๕๖-๙๔๘๗
จังหวัดมหาสารคาม หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามวัดอภิสิทธิ์ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทร.๐-๔๓๗๑-๒๕๒๘
วิทยาลัยสงฆ์เลย เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๑๐๐ โทร. ๐-๔๒๘๐-๑๒๐๓ โทรสาร ๐-๔๒๘๐-๑๒๖๘
สถานที่สอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดการ

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปิดรับสมัคร จนถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน (เช้า-บ่าย)
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สอบสัมภาษณ์ (๑๒.๓๐ เป็นต้นไป)
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบคัดผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ลงทะเบียน
๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศนิสิต/เปิดเรียน