ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Avatar
VIEW PROFILE

นายบุญมา ทวิภักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Avatar
VIEW PROFILE

นายจีระ ศรเสนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Avatar
VIEW PROFILE

ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต