คณะกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น

 
พระเทพเมธี
ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น
 
 
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
กรรมการโดยตำแหน่ง
 

นายจีระ ศรเสนา
กรรมการโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายบุญมา ทวิภักดิ์
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.อุดร จันทวัน
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.
รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระสิริรัตนเมธี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
กรรมการโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระมหาประกาศ อาภากโร
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระครูภาวนาโพธิคุณ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
     


พระราชปริยัติโสภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระเทพสิทธาจารย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระราชประสิทธิคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระราชพรหมจริยคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเอกราช ช่างเหลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโชคชัย คุณวาสี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.อุดม บัวศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พระครูปริยัติธรรมวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ