คณะกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น

 
พระเทพเมธี
ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น
 
 
พระเทพกิตติรังษี
รองประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น
 
 
พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต
กรรมการโดยตำแหน่ง
 

นายจีระ ศรเสนา
กรรมการโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายพลเผ่า เพ็งวิภาศ
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายบุญมา ทวิภักดิ์
กรรมการโดยตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.อุดร จันทวัน
กรรมการโดยตำแหน่ง
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
กรรมการโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระมหาประกาศ อาภากโร
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระครูภาวนาโพธิคุณ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
     


พระราชปริยัติโสภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระเทพสิทธาจารย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระราชประสิทธิคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเอกราช ช่างเหลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโชคชัย คุณวาสี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.อุดม บัวศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 


พระครูปริยัติธรรมวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

ดร.วิทยา ทองดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ