คณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น


พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต
ประธานคณะกรรมการ


พระครูปริยัติธรรมวงศ์
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูภาวนาโพธิคุณ
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูสุตธรรมภาณี
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระสิริรัตนเมธี
กรรมการโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.เอกฉัท จารเมธีชน
กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.อุดร จันทวัน
กรรมการโดยตำแหน่ง


นายบุญมา ทวิภักดิ์
กรรมการโดยตำแหน่ง


ดร.วิทยา ทองดี
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายจีระ ศรเสนา
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายพลเผ่า เพ็งวิภาศ
กรรมการโดยตำแหน่ง
   

 


พระมหาประกาศ อาภากโร
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.ประยูร แสงใส
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
 
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ