คณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น


พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
ประธานคณะกรรมการ


ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.นิเทศ สนั่นนารี
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายจีระ ศรเสนา
กรรมการโดยตำแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการฯ

พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระสิริรัตนเมธี
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.นิรัช แสนเมือง
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

 


พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

นส.วรรณณิภา ด่านซ้าย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ