..:: มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ::

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำวิทยาเขตขอนแก่น


พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต
ประธานอนุกรรมการ


พระครูปริยัติธรรมวงศ์
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูภาวนาโพธิคุณ
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระครูสุตธรรมภาณี
กรรมการโดยตำแหน่ง

พระสิริรัตนเมธี
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายจีระ ศรเสนา
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายบุญมา ทวิภักดิ์
กรรมการโดยตำแหน่ง


พระครูสุธีคัมภีรญาน
อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ


นายนิเทศ สนั่นนารี
อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ


พระมหาปพน กตสาโร
อนุกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
   


พระราชประสิทธิคุณ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภพธร แก้วขัน
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

นายมาณพ แสนประเสิรฐ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒดร.วิทยา ทองดี
อนุกรรมการและเลขานุการ