นิติศาสตร์ยุคใหม่ ไทยแลนด์ ๔.๐

   วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมจร ขอนแก่น เปิดโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ในหัวข้อ "นิติศาสตร์ยุคใหม่ ไทยแลนด์ ๔.๐" ซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับนิสิตที่มาเรียนในหลักสูตรนี้ซึ่งท่านอธิการบดี พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.ดร.ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,อัครมหาบัณฑิต)กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส แสดงปาฐกถาในหัวข้อว่า "สงฆ์กับการปกครองในยุคไทยแลนด์ ๔.๐"ซึ่งอธิการได้กล่าวไว้ว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีเหตุการณ์ว่าให้พระสงฆ์มีความจำเป็นต้องศึกษากฏหมายมากขึ้น ประกอบกับคณะสังคมศาสตร์ มจร เปิดหลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์ จึงทำให้มีพระสงฆาธิการเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากโดยกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์นั้นมี ๓ ลักษณะ คือ กฏหมายบ้านเมือง จารีต และพระธรรมวินัย และในที่ประชุมส่วนกลางมีคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มีมติเห็นชอบร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕​ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมือในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ปัจจุบันหลักสูตรอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นผู้บริหารคณาจารย์ส่วนกลางมจร โดยหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้บรรยาย เรื่อง "นิติศาสตร์ ยุคใหม่ ไทยแลนด์ ๔.๐" ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่นฟังเพื่อนำความรู้ที่ได้จากส่วนกลาง และเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ในปีถัดไป ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียน ๑๐๐​ ปี สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 86 ครั้ง