ต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค ๙

   วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการติดตามประเมินผล และต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ร่วมโครงการ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น การดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ โดยสังเขป ดังนี้ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยมี ขอตกลงรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนใหพระภิกษุ เขาไปสอนศีลธรรมตามสถานศึกษาต่าง ๆ จํานวน ๘๐๐ รูป ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้โอนภาระงานพร้อมทั้งงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้วิทยาเขตขอนแก่น ดูแลรับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑,๙๔๗ รูป ในการจัดโครงการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
   ๑. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   ๒. เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนรับทราบนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
   ๓. เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
   ๔. เพื่อต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

   ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
   ๑. จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๗๓๒ รูป
   ๒. จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๔๒๐ รูป
   ๓. จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๙๕ รูป
   ๔. จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๔๐๐ รูป
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 86 ครั้ง