เรียนรูปปรัชญายุคไทยแลนด์ 4.0

   วันที่ 24 ก.ย.60 เรียนรู้ปรัชญา ผ่านปรากฎการณ์ทางสังคม ยุคไทยแลนด์ 4.0 บรรยายพิเศษโดยพระราชวรเมธี ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ณ ห้องสัมฤทธิ์ จำปาวงศ์ (308) อาคาร100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 73 ครั้ง