วิทยาลัยสงฆ์นครพนมมาศึกษาดูงาน

   วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมจร.วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะผูู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นิสิต จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนมที่มาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และกล่าวให้โอวาทในการทำงานที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ การศึกษา ทุกหน่วยงานต้องสัมพันธ์กันประสานซึ่งกันและกันและนำนวัตกรรมโดยเฉพาะยุคข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ต้องมีกิจอาสาพัฒนาช่วยมหาวิทยาลัย โดยประสานกันผ่านทางข้อมูลข่าวสาร จะเป็นด้านการศึกษา ด้านกีฬาหรือด้านอื่นๆที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเพื่อจะทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์ ระเบียบรัตน์ พงศ์พาณิช (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 80 ครั้ง