เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น

   วันที่ 26 กันยายน 2560 เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น "(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าคณะสงฆ์ภาค๙ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด ซึ่งโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งนี้ นับว่า เป็นการช่วยขับเคลื่อนงานตามมติมหาเถร สมาคมที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การ ดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ และมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปกิจการ งานพระพุทธศาสนา การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เป็นการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ อยู่ในกระบวนการการรับฟังความคิดเห็น ทราบว่า เวทีรับฟัง ความคิดเห็นได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมและการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน นับว่าเป็นการ ดำเนินการที่ถูกต้อง ถูกทาง และถูกธรรม ขอให้ใช้ข้อมูลวิชาการและหลักการตามพระธรรมวินัยเป็นฐานสำคัญ ในการ ดำเนินการ และเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์และพันธะร่วมกันของสังคมที่ให้คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม หน่วยงานของรัฐและ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่ว ประเทศ เพื่อเป้าหมาย ๓ ประเด็นสำคัญ คือ
   (๑) พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย
   (๒) ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และ
   (๓) บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักการสำคัญ คือ “การใช้ทางธรรม นำทางโลก”

    ในฐานะเจ้าคณะปกครอง ขอสนับสนุนและหวัง ใจว่า จะได้ร่วมชื่นชมอนุโมทนากับธรรมนูญสุขภาพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (ฉบับแรกของโลก) ที่จะเกิดจากความตั้งใจดี เริ่มต้นดำเนินการของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือสละเวลามาให้ข้อคิดความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์แห่งชาติในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ที่ทุกฝ่ายจะนำไปใช้เป็น จุดอ้างอิง ในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสุขภาพของพระสงฆ์และสังคมในอนาคต จากการรายงานของท่านเจ้าคุณพระมงคลวชิรากร เป็นที่น่าอนุโมทนาชื่นใจอย่างยิ่งว่า การขับเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ๘ ภาคี ประกอบด้วย
   (๑) คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มหาเถรสมาคม
   (๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   (๓) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
   (๔) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
   (๕) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
   (๖) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
   (๗) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร) และ
   (๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

   ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 75 ครั้ง