โครงการสัมมนามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

   วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมจร.วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนามาตรฐานบัณฑิตศึกษา งานโครงการนี้ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการดังนี้ คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประสงค์จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ยุค ๔.๐ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่พุทธนวัตกรรม ตลอดถึงพัฒนาจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพื่อสังคมให้ยั่งยืน เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEdX ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓)ด้านทักษะทางปัญญา ๔)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
   ๑. เพื่อเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษากับการวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนา
   ๒.เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้แนวโน้มการวิจัยเชิงนวัตกรรม ด้านพระพุทธศาสนา พร้อมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
   ๓.เพื่อให้คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สามารถจัดการความรู้ (KM) นำไปสู่การทำวิจัย
   ๔.เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร และสามารถพัฒนาองค์ความรู้โดยการบูรณาการในการศึกษาและทำวิจัย


   โดยงานนี้ทางศูนย์บัณฑิตและนิสิตได้กราบเรียนนิมนต์ พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผู้เชียวชาญการวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "มาตรฐานบัณฑิตศึกษากับการวิจัยเชิงพุทธนวัตถกรรม" ซึ่งมีนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาเข้าร่วม ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง