CASNIC 2017

   วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ, ดร.สุนทร สายคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, ดร.สุรพล พรมกุล ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, ดร.สมควร นามสีฐาน อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ “The University of Everywhere : International Networking” ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โรงแรมGreen Hotel & Resort


   ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมิติที่หลายหลาย และนำเสนอผลงานวิจัย ความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป เป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาในศาสตร์มหุวิทยาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในงานนี้มีสถาบันส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๐ จำนวน ๕๓ สถาบัน

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง