กิจกรรมทำความดีถวายพ่อ

   วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รักษาการเจ้าอาวาสวัดนันทิการาม เป็นประธาน กิจกรรมทำความดีถวายพ่อ "๙ ศุกร์ ๙ ครั้ง ถวายราชกาลที่ ๙ " และสวดธรรมจักรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ลูกหลานไทยจากสถานศึกษาที่มาสวดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมทำถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี่๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทย กิจกรรมนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสิ้นสุดในวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่วัดนันทิการามศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนานาชาติ มีโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนสวนสนุก โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยในทุกวันศุกร์ช่วงพรรษา เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ โดยถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา ระบบ FM ๘๘.๕๐ MHz. ตั้งอยู่วัดธาตุพระอารามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกรวมพลคนพุทธได้ฟังได้ร่วมสวดถวายด้วย ในวันนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนๆละ ๕,๐๐๐ บาท มีนักเรียนเข้าร่วม ทั้งหมด ๒๔๕ คน คุณครู ๑๘ ท่าน ณ วัดนันทิการาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 57 ครั้ง