พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

    วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระเมรุมาศจำลอง ณ วัดป่ารุ่งอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดการในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 06:00 น.
– เจ้าหน้าที่พร้อม ณ มณฑลพิธีวัดป่าอรุณ เวลา 07:00 น.
– เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงแรก) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเริ่มถวายดอกไม้จันทน์เป็นลำดับแรก
– ประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ เป็นต้นไป (จนถึงเวลา 15:00 น.) เวลา 14:30 น.
– ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี (ศาลาอเนกประสงค์สุเมโธ 69 ปี) เวลา 15:00 น.
– ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
– นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์
– ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานพพิธีจุดเครื่องทองน้อย (เครื่องนอก) ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (กราบ 1 ครั้ง ไม่แบมือ)
– ประธานนั่งประจำที่
– เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ (บทธัมมะนิยาม จำนวน 10 บท) จบ
– ประธานจุดเทียนส่องธรรม เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์
– ประธานจุดเครื่องทองน้อยบูชาในส่วนของพระธรรม ขณะเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นสู่ธรรมาสน์
– ประธานจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (เครื่องใน) เพื่อเป็นการถวายทรงบูชาธรรม
– เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
– พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมเทศนาให้ศีล (ขณะอยู่ในธรรมาสน์ใช้พัดรองให้ศีล)
– ประธานพร้อมผู้ร่วมพิธีรับศีล
– เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
– พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อจังหวัด/อำเภอ
– ผู้ร่วมพิธีบำเพ็ญสมาธิจิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมจิตพิจารณาอันไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของตนเอง เป็นเวลา 59 วินาที
– เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมเทศนา ลงมายังอาสน์สงฆ์
– ประธานประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา และพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
– เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและพระภูษาโยง
– ประธานทอดผ้าไตรสดับปกรณ์
– เจ้าหน้าที่เชื่อมแถบทองกับพระภูยาโยง
– พระสงฆ์สดับปกรณ์
– ประธานสงฆ์อนุโมทนา
– ประธานกรวดน้ำ
– รับพร
– เสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล รอเวลาเสด็จพระราชดำเนิน โดยดูการถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์รวม การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินพิธีกรรมพร้อมกับส่วนกลาง ต่อไป เวลา 17:00 น.
– หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ แล้ว
– ประธานในพิธี นำคณะข้าราชการและประชาชน เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ (ช่วงที่สอง) โดยให้ดูจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 18:00 น.
– ชุดที่ 1 ชุด “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” – ชุดที่ 2 การแสดงและขับร้องเพลง “ภาพของพ่อ”
– ชุดที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำกลอน “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”หมายเหตุ พระสงฆ์สมณศักดิ์ ใช้พัดยศในพิธี เวลา 21:00 น.
– ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ โดยดูการถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินพิธีกรรมพร้อมกับส่วนกลาง เวลา 22:00 น.
– หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้ว
– ประธานในพิธี นำคณะข้าราชการและประชาชน เริ่มนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา (ช่วงที่ 3)

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 65 ครั้ง