วันปิยมหาราช

   วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระแงค์ผู้ทรงสถปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

   วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 165 ครั้ง