เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

   พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, เมตตาเปิดโครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุค Thailand 4.0 ”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานพิธี ดังนี้
   การทำงานวิจัยเป็นบทบาทหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของความเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย/และการทำวิจัยยังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่สำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย /ในปัจจุบันจำนวนผลงานวิจัยต่อปีและจำนวนอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการวิจัย/ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น /จำเป็นต้องได้รับการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี/ และกลยุทธ์การวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิขัยแห่งชาติ (วช.)/ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงมีนโยบายและแนวทางจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ /เพื่อสร้างบรรยากาศทางการวิจัย เพิ่มพูนประสบการณ์ /และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการทำวิจัยเชิงบูรณาการ /เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ/ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนการวิจัยมากขึ้นในการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากแหล่งทุนต่างๆ/วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงได้จัดโครงการ“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุค Thailand 4.0 ” ขึ้นในวันพุธที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
    ๑)เพื่อพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ ๔.๐
    ๒) เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยได้
    ๓) เพื่อให้อาจารย์นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และใช้ในการให้คำปรึกษา วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์แก่นิสิต และ
    ๔) เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน

   ในด้านกิจกรรมของโครงการ เป็นการบรรยาย และนำฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุค Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ศิลป์ชัย นิลกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาบรรยายและให้ข้อเสนอแนะตลอดโครงการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย (๑) คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร.ขอนแก่น จำนวน ๗๕ รูป (๒) คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ รูป/คน (๓)คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ หน่วยวิทยบริการมหาสารคาม จำนวน ๕ รูป/คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 71 ครั้ง