วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆสเยี่ยมวิทยาเขตขอนแก่น

   วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม ทุกรูป/ท่าน ด้วยความยินดียิ่ง ในโอกาสที่ให้เกียรติเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการภายในวิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 55 ครั้ง