มจร ขอนแก่นช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

   วันที่ ๘ พ.ย.๖๐ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ ชมรมรวมพลคนพุทธ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM.๑๐๑.๗๕ MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม กว่า ๒๒ หมู่บ้าน มีทั้งหมดดังนี้
๑. บ้านบึงเรือใหญ่ ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น
๒. บ้านยางย่อง ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น
๓. บ้านดงพอง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น
๔. บ้านบึงอี่เฒ่า ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น
๕. บ้านท่าแก่ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น
๖. บ้านโคกนางาม ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น
๗. บ้านโคกท่า ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น
๘. บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองตูม อ.เมืองขอนแก่น
๙. บ้านท่ามะเดื่อ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง
๑๐. บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง
๑๑. บ้านโนนช้าง ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง
๑๒. บ้านโนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง
๑๓.บ้านคุยเชือก ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม
๑๔. บ้านกอก ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม
๑๕. บ้านม่วงใหญ่ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม
๑๖. บ้านดอนจำปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม
๑๗. บ้านโคกกลางใหญ่ ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
๑๘. บ้านโนนตุ่น อ.เมืองขอนแก่น
๑๙. บ้านบึงฉิม ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น
๒๐. บ้านบึงสวางค์ ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น
๒๑. บ้านบึงใคร่นุ่น ต.บึงเนียม อ.เมืองขอนแก่น
๒๒. วัดเทพนิมิต ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 60 ครั้ง