ค่ายกิจกรรมพุทธบุตร

   วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) เข้าค่ายกิจกรรมพุทธบุตร สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในงานนี้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ เป็นตัวแทน พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวเปิดงานให้โอวาท ซึ่งทางการเข้าค่ายอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของพทธศาสนิกชนที่ดี ๒. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ๓.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

   ในโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมจร วิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมพุทธบุตร ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ศึกษาศาสตร์) ซึ่งมีนักเรียนผ่านการอบรมจนสิ้นสุดโครงการเป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน มีนักเรียน ๒๓๓ คน คุณครู ๒๘ ท่าน คณะวิทยากรประจำมหาวิทยาลัย ๕ รูป/คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 65 ครั้ง