โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑

     วันที่ ๒๒ พฤศจิยายน ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ ๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตถวายรายงานต่อประธานพิธีพอสังเขปดังนี้ การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย กิจกรรม Homeroom เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนานิสิต ให้เกิดการเรียนรู้ทางด้าน ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มมากขึ้น และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากmy by CAT AT Telecom ผู้นำในการให้บริการ Internet Gateway รายแรก และรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง