โครงการประชุมผู้นำองค์กรนิสิต

   วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับมจร วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยาบริการ ภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการประชุมผู้นำองค์กรนิสิต มีประธานองค์กรนิสิต นายกองค์กรบริหารนิสิต และคณะกรรมการนิสิต พร้อมด้วยฝ่ายเจ้าหน้าที่กิจการนิสิตเข้าร่วมตามวัตถุประสงค์ของโครงการสืบเนื่องจากการที่ประธานสภานิสิต และนายกองค์กรนิสิต ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้นล่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ที่ผ่านมา โดยมีมติให้จัดประชุมระดับภูมิภาค ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยองค์กรนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๘ มี ๖ ประการ คือ
   ๑. เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น
   ๒. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตและปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสถานบันร่วมกัน
   ๓.เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
   ๔.เพื่อจัดทำวารสารและเอกสารทางราชการ
   ๕.เพื่อสงเคราะห์และบริการนิสิต
   ๖.เพื่อสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์จัดโครงการดังนี้
   ๑. เพื่อติดตามการบริหารงานองค์กรนิสิต ระดับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยาบริการ ในภาคอีสาน
   ๒. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้นำขององค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วภาคอีสาน
   ๓. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ขององค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วภาคอีสาน โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน
   ๔. เพื่อสร้างสัมพัธภาพที่ดีระหว่างองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วภาคอีสาน

   ในงานนี้ได้จัดประชุมโครงการระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 70 ครั้ง