โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐

   วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙ ได้โปรดเมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด กล่าวถวายรายงานพอสังเขปดังนี้ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์
   ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   ๒. เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
   ๓. เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ตามหลักมหาสติปัฎฐานสูตร
   ๔. เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาได้ และ
   ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบารมี

   ในงานนี้ พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมจร วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด นายอำเภอธวัชบุรี หน่วยงานราชการในพื้นที่ พุทธศาสนิกชน พ่อค้าประชาชนร่วมงาน ซึ่งมีนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฯ จาก ๓ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ รวมจำนวน ๓๑๑ รูป/คน โดยดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ (รวม ๑๑ วัน) ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 167 ครั้ง