พิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต

   วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตขอนแก่น ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต กล่าวถวายรายงาน โดยสังเขป ดังนี้
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ โดยมี พระราชปณิธาน ว่า “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒. เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาได้
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญบารมี

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๒๔ รูป/คน แบ่งออกเป็น ๑๐ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ประกอบไปด้วย
๑. ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าศรีเจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นิสิตจำนวน ๒๔๕รูป/ คน
๒. ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดป่าอรัญญิการาม ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม นิสิตจำนวน ๑๔๖ รูป/คน
๓. ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดกู่มิถิลา ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นิสิตจำนวน ๘๐ รูป/คน
๔. ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ นิสิตจำนวน ๑๒๑ รูป/คน
๕. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าหนองกุง ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น นิสิตจำนวน ๑๗๑ รูป/คน
๖. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธบาทภูชาติ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ นิสิตจำนวน ๑๖๓ รูป/คน
๗. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์เลย บ้านท่าบุ่ง ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย นิสิตจำนวน ๘๑ รูป/คน
๘. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าสุนทรวนาราม บ้านศิลา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นิสิตจำนวน ๘๑ รูป/คน
๙. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนันทิการาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นิสิตจำนวน ๗๒ รูป/คน
๑๐. ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดมงคลหลวง ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นิสิตจำนวน ๔๕ รูป/คน
ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 166 ครั้ง