พระราชวรเมธีเยี่ยมโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต

   เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา: ๑๗.๔๕ น. พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย เมตตารับการถวายสักการจาก พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานพระวิปัสสนาจารย์โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต (ปฏิบัติหน้าที่แทน รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น) และพบปะให้กำลังใจและชี้แนวทางการเป็นพุทธศาสตรบัณฑิต แก่นิสิต ชั้นปีที่ ๑ ผู้ร่วมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สวนป่าลานธรรม หลังอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น

งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 207 ครั้ง