แถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี

   เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.คณะสงค์จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชปริยัติโสภณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยเขตขอนแก่น แจ้งเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ให้แจ้งวัดทุกวัด ได้ดำเนินการจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ตามมติเถรสนามคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑ มิติที่ ๕๙๓/๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีลสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ และจัดให้มีการสมาทานศีล ฟังธรรมเทศนาสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัดเจ้าคณะจังหวัดเป็นศูนย์กลางในระดับจังหวัดและวัดเจ้าคณะอำเภอเป็นศูนย์กลางในระดับอำเภอ ซึ่งคาดว่าจะมีวัดที่จัดกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ วัด และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทั้งจังหวัด ประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ คน โอกาสนี้ จุงขอเจริญพรเชิญชาวพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดใกล้บ้าน

   ในงานเดียวกันนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ. ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น และพระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น ได้ให้แถลงข่าวกับทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 พร้อมด้วยสื่อมวลชนหลายแขนง ถึงการจัดกิจกรรมอันเป็นมงคลนี้ด้วย และร่วมลงนามความร่วมมือของภาคีหน่วยงานภาคราชการและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

"บันทึกข้อตกลง"
   โครงการกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
ตามมติเถรสนามคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑ มิติที่ ๕๙๓/๒๕๖๐ เรื่องโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัวและสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดขอนแก่น โดยหน่วยงานภาคราชการและเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานวัฒนธรรม ศูนย์แก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(องค์กรสารธารณประโยชน์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และวัดทุกวัดได้จัดกิจกรรม “เคาท์ดาวน์มงคล สวดมนต์ข้ามปี” มาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เกิดค่านิยมคนรุ่นใหม่ใส่ชุดขาวพาครอบครัวมาสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มขึ้นทุกปี ลดปัญหาการดื่มเหล่าและทะเลาะวิวาทและลดอุบัติเหตุ ในเทศกาลปีใหม่ลงได้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้ จังหวัดขอนแก่น จึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ร้อยใจไทยด้วย แสงธรรม อธิษฐานจิตบำเพ็ญบารมี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิดร และสืบสิริสวัดิ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวดังนี้
   ๑. วัดทุกวัดในจังหวัดขอนแก่น ให้จัดมีการสมาทานศีล ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตภาวะนาข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
   ๒. หน่วยงานทุกหน่วยแห่งจะรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน พร้อมสนามชิกครอบครัว เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ลด ละ เลิก อบายมุข เหล้า บุรี่ สิ่งเสพติด หน่วนงานทุกแห่ง ได้ทำความเข้าใจและเห็นพร้องกันแล้ว และใส่ชุดขาวร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี หน่วยงานทุกแห่ง ได้ทำความเข้าใจและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ คือ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น /รองอธิการบดี มจร.ขอนแก่น, พระครูปริยัติธรรมวงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.ขอนแก่น , นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รกท. อำยงยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , ดร.นิรุจน์ อุทธา ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น , นายอดิศักดิ์ คงวัฒนานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 214 ครั้ง