สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต

   วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 163 ครั้ง