พิธีทำบุญรับพรปีใหม่ ๒๕๖๑

   วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่,รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้เมตตา นำพรปีใหม่ แก่ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, หน่วยวิทยบริการ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น, อาจารย์จีระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น นำบุคลากรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   ในกิจกรรมมีการจับฉลากของขวัญ แลกเปลี่ยนของขวัญ มอบความสุขให้แก่กันและกันในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในปี ๒๕๖๑ นี้ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 161 ครั้ง