วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ศึกษาดูงานสาขาวิชาสังคมศึกษา

   วันที่ ๑๗ มกรมคม พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น,พร้อมด้วย อาจารย์บุญส่ง นาแสวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา,อาจารย์อนุสรณ์ นางทะราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และอาจารย์ ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต จากวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานในสาขาวิชาสังคมศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๒๙ รูป/คน ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 76 ครั้ง